Algemene voorwaarden voor Webaro:

  1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. “Webaro”: het bedrijf dat de diensten aanbiedt en waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn. b. “Klant”: de partij die gebruikmaakt van de diensten van het bedrijf. c. “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen het webdesignbedrijf en de klant voor de levering van diensten.

  2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen het webdesignbedrijf en de klant.

  3. Diensten Het webdesignbedrijf zal de overeengekomen diensten leveren aan de klant zoals beschreven in de overeenkomst. Het webdesignbedrijf zal zich inspannen om de diensten naar behoren en naar beste vermogen uit te voeren.

  4. Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door het webdesignbedrijf geleverde diensten, inclusief ontwerpen, software en andere materialen, blijven eigendom van het webdesignbedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de overeenkomst.

  5. Betaling De klant zal het webdesignbedrijf betalen voor de geleverde diensten volgens de in de overeenkomst overeengekomen tarieven en betalingsvoorwaarden. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is het webdesignbedrijf gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen en de incassokosten te verhalen op de klant.

  6. Aansprakelijkheid Het webdesignbedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van het webdesignbedrijf. De aansprakelijkheid van het webdesignbedrijf is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat door de klant is betaald voor de geleverde diensten.

  7. Duur en beëindiging De overeenkomst tussen het webdesignbedrijf en de klant wordt aangegaan voor de duur zoals overeengekomen in de overeenkomst. Indien de overeenkomst niet is gespecificeerd, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door elk van de partijen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

  8. Geschillenbeslechting Op de overeenkomst tussen het webdesignbedrijf.

Deel VIA :

Laat je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Jouw informatie